Ledøje-Smørum Svømmeklub
postmaster@lsi-swim.dk
20839911

Generalforsamling


Der skal frivillige hænder til at drive en svømmeklub og vi har derfor altid brug for friske bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer, så er du interesseret i at hører mere om opgaverne i svømmeklubben kan du kontakte os på telefonnr. 20839911 eller på e-mail postmaster@lsi-swim.dk.

LSI Svømmeklubben
Generalforsamling mandag den 10. september 2020 kl. 19:30 
i mødelokale 2 i Idrætshallen, Flodvej 62, Smørum  
 
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen:    
Formand Veit K. Krei ikke på valg                                                                           
Bestyrelsesmedlem Alf Pilz ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Sune Nelin ikke på valg
Økonomiansvarlig Janni Berggreen på valg - modtager genvalg
Sekretær Susanne Brandt  på valg - modtager ikke genvalg
Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år  
Valg af 1 revisor og revisorsuppleant for 1 år  
  1. Evt.
Forsalg der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 
Stemmeret og afstemning
Stk 1 Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved forældre eller værge.
Stk 2 Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.
Stk 3 Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til opløsning af medlemsforeningen.
Stk 4 Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Stk 5 Kun medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen eller som har givet skriftligt tilsagn kan vælges.


 
Kalender
Besøg vores side
Ledøje-Smørum Svømmeklub | Flodvej 89 | 2765 Smørum | Tlf.: 20839911 | E-mail: postmaster@lsi-swim.dk